(+45) 53 34 55 55 info@jatalock.dk
 1. Generelt

1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer, ordrebekræftelser og leverancer foretaget af JATALOCK ApS, cvr.nr. 43052810 medmindre de udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Betingelserne har forrang frem for Købers eventuelle indkøbsbetingelse uanset om JATALOCK ApS gør indsigelse herom eller ej.

1.2 JATALOCK APS benævnes “Sælger”. Sælger og Køber benævnes under et “Parter” eller “Parterne”.

1.3. Produkt og produkter benævnes under ét ”Produkt”, “Vare”, “Varer” eller “Varen”.

 1. Tilbud/ordrebekræftelse

2.1. Sælger afgiver ethvert tilbud med forbehold for mellemsalg.

2.2. Sælgers tilbud gælder i 8 dage, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Endelig aftale foreligger først, når Køber har modtaget Sælgers skriftlige ordrebekræftelse.

2.3. Køber henvises til at følge eventuelle brugervejledninger og til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelse af de købte Varer.

2.4. Sælger påtager sig intet ansvar for indholdet af brugervejledninger og øvrige informationer indhentet af Køber.

 1. Priser

3.1. Priser fremgår af Sælgers hjemmeside og/eller af fremsendt ordrebekræftelse. Alle priser opgives eksklusive fragt, emballage, moms, afgifter samt eventuelt ekspeditionsgebyr.

3.2. Sælger er løbende forud for Købers tilbudsaccept berettiget til uden varsel at foretage prisændringer på hjemmesiden og i tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

 1. Betaling

4.1. Betaling skal ske senest 14 dage netto fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes morarente på 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Betaling ved modregning kan ikke finde sted. Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- inkl. moms. Tilskrevne morarenter og eventuelle gebyrer forfalder til betaling omgående og betales forud for al anden gæld ved de løbende indbetalinger.

4.2. Sælger er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til over for Køber at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for købesummens, fragtomkostningernes, renternes og øvrige omkostningers rettidige betaling.

4.3. Sælger er berettiget til at opkræve forudbetaling overfor køber med 50 % af købssum. Forudbetaling kræves sædvanligt 35 kalenderdag før leveringsdato til køber     

4.4. Ved ikke rettidig betaling er Sælger berettiget til uden varsel at overgive ethvert krav mod Køber til inkasso. Køber er pligtig at betale de af inkassatoren fastsatte inkassoomkostninger, som kan overstige de beløb, som fremgår af “Bekendtgørelse om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling” med senere ændringer.

4.5. Sælger er berettiget til helt eller delvist at overdrage fordringer mod Køber til tredjemand uden særskilt indhentet samtykke fra Køber.

 1. Annullering og ændring af ordrer

5.1. Køber har efter afgivelse af en ordre til Sælger ikke ret til ændring heri eller annullering heraf.

5.2. Såfremt Sælger på trods af punkt 5.1 særskilt godkender en ændring eller annullering, er Køberen forpligtet til at skadesløsholde Sælgeren for ethvert tab og enhver omkostning, som Sælgeren måtte lide i den sammenhæng.

 1. Returvarer og returbar emballage

 6.1. Sælger modtager ikke Varer retur.

 1. Vareprøver

7.1. Vareprøver viser kun Varen i almindelighed, hvorfor Sælger ikke er ansvarlig for eventuelle afvigelser herfra. Vareprøver inkl. fragt og forsendelsesomkostninger betales af køber

 1. Garanti

8.1. Sælger yder ikke selvstændig garanti på leverede Varer.

8.2. Købelovens bestemmelser om reklamationsret er gældende.

9. Levering

9.1. Det i ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt er alene vejledende for Sælger. Levering sker Ex Works (Incoterms2020) fra Sælgers adresse.

9.2. Køber accepterer afvigelser op mod 7 dage fra først aftalt leverings dato. Køber accepterer udelukkende at der kan ikke kan rejses krav mod sælger af nogle art for senere levering end først aftalt

9.3 Sælger har ret til tidsfristforlængelse i følgende tilfælde:

 1. a) Købers ændringer til det af Køber accepterede tilbud i form af mængder, varetyper o.l., der er godkendt af Sælger
 2. b) Købers forhold, der fx medfører, at Sælger ikke kan levere til aftalte faste leveringstidspunkt.
 3. c) Force majeure og Force majeure lignende tilfælde så som (ikke udtømmende liste):
 4. I) Ved forsinkelse, som skyldes Sælgers Leverandører, transportører eller øvrige tredjemænd.
 5. II) Usædvanligt vejrlig og klimapåvirkninger.

III) Arbejdskonflikter uanset årsag.

 1. IV) Offentlige påbud eller forbud, pandemier, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. 9.4.Hvis Parterne har truffet aftale om levering på Købers adresse eller andet af Køber anvist sted, leverer Sælger Varen så nær brugsstedet, som en lastvogn efter chaufførens skøn kan køre uden fare for at køre fast eller beskadige køretøjet eller omgivelserne.

9.4. Risikoen for Varens undergang eller beskadigelse overgår til Køber ved overgivelse af Varen til fragtfører. Følgeseddel eller transportørens køreseddel anses som dokumentation for overgivelse til fragtfører.

9.5. De leveres kun i Danmark, og til bofast øer. Leverancer uden for Danmark kontakt da JATALOCK via mail info@jatalock.dk

 1. Undersøgelsespligt og reklamation vedrørende mangler

10.1. Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen, og altid inden Varerne tages i brug, bearbejdes eller indbygges, gennemgå de leverede Varer for at sikre sig, at disse er mangelfri, herunder antal, og produktet jf. ordrebekræftelse typer

10.2. Reklamationer over mangler, herunder mængdeafvigelser, skal Køber fremsætte over for Sælger skriftligt og straks efter Varens levering til Køber. Ved skjulte mangler, skal Køber reklamere straks efter, at Køber burde have opdaget manglen

 1. Ansvar for mangler ved salgsgenstanden

11.1. Ved rettidig reklamation over mangler, jf. punkt 10, skal Sælger foretage afhjælpning eller omlevering efter Sælgers valg.

1.2. Sælger har ikke ansvar for mangler eller for undladelse ud over at levere erstatningsvare(r) Dette gælder ethvert tab, som manglen/forsinkelsen måtte forårsage. Sælgers ansvar kan således ikke – uanset eventuelt påvist uagtsomhed – omfatte dagbøder, driftstab, avancetab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret måtte støttes på almindelige erstatningsregler, eller på andet grundlag.

 1. Produktansvar og dokumentationskrav, genbrug håndtering

12.1. For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. sælger er ikke ansvarlig for svigt af plomberingsbeslag funktion, eller hvis det ikke monteres med hensigtsmæssige funktion, eller hvis der svigt i materialet, lås eller anden årsag til svigt. Sælger er ikke ansvarlig hvis det oplukkes på alm vis eller andet og medføre skader på og i bygningen, eller tilstødende bygningsdel. Sælger er ikke ansvarlig for skade der pådrages på tilstødende bygningsdel ved montage, eller skader på tilstødende bygningsdel ved fjernelse af plomberingsbeslag.

12.2. Sælger kan aldrig gøres ansvarlig ved hærværk, tyveri, skader på tilstødende bygningsdel der er opstået selv om sælgeres produkt er anvendt og dokumenteret anvendt.

12.3. Køber accepter ved køb af sælgers produkter, at produktet kun er forebyggende  

 1. Tvister

17.1. Enhver tvist, der måtte opstå mellem Parterne, skal afgøres ved de ordinære domstole med værneting ved retten i Kolding. Alle tvister skal afgøres i henhold til disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser og i øvrigt efter dansk ret.

 1. Ikrafttræden

19.1. Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 01.06.2022 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

19.2. Sælger forbeholder sig retten til løbende hver md. og ændre salgs- og leveringsbetingelser. Disse kan ændre sig fra indgået ordre til leverance finder sted.  Med Venlig Hilsen JATALOCK Aps

0
  0
  Kurv
  Din kurv er tomKøb her
   Calculate Shipping